KVKK / Genel Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Deva Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi MERSİS No: 0294033862600014  (“HASTANE”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  

Bu kapsamda Hastanemiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Hastanemiz, kişisel verilerinizi, www.devahastanesi.com internet sitemiz içerisinde yer alan formlardan, Hastane,Poliklinik ve Klinik Lokasyonlarımız, sosyal medya hesaplarımız üzerinden, Hastanemizden aldığınız Sağlık hizmet alımları, internet sitesi destek paneli, çerezler, web analiz araçları ve benzer teknolojiler aracılığıyla vasıtasıyla, Hastanemiz yerleşkelerinden birini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarıyla, ziyaretçi giriş kayıtları vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yazılı, sözlü ve dijital yöntemlerle toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi işlememize ilişkin Hukuki sebeplerimiz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Hasta/Danışan iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
  • Muayene/Sağlık Hizmet kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Hastanemizden aldığınız hizmetler dolayısıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hizmet takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili Kamu Kurum ve kuruluşlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Hasta/Danışan ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Finansal işlemlerin takibi,
  • Hizmetlerimizin pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Hastanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden veri sahibi ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Hastanemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, Hastanemizle olan ilişkinize göre değişebilecek olup; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi, sağlık verileriniz, internet sitelerimiz ve resmi sosyal medya mecralarımız üzerinden ilettiğiniz bilgiler(Haber Bülteni üyeliği,İletişim Formu ve Whatsapp iletişim butonu), yaptığınız işlemler, gezintiler ve davranışlar ile (marka, model, dil tercihi, tarayıcı bilgileri, IP, lokasyon, kablosuz bağlantı durumu gibi) kullandığınız cihaza ve internet bağlantınıza ilişkin bilgiler, çerez bilgileri, ilgi alanlarınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

Hastanemize misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • Ad-Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Ad-Soyad
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Randevu kayıtlarınızın oluşturmak,
 • Hastanemizden almış olduğunuz laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine dair sonuçları tarafınıza internet ortamında aktarmak,
 • Danışan/Hasta ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Hasta/Danışanlarımıza yönelik Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere yönelik tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 
 • Tarafınızca talep edilecek diğer sağlık hizmetlerini sunabilmek, 
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek
 • Tarafınızla sözleşme kurabilmek, 
 • Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuata uygun olarak söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Hastanemizin standart süreçleri çerçevesinde kişisel verilerinizin gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi laboratuvarlara, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, hastanemiz tarafından kullanılan HBYS yazılımı üzerinden iştiraklerimize, SGK kapsamındaki hastalar için SGK’ya, Özel sağlık sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Hastanemize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Hastanemize başvurularınızı web sitelerimizde yer alan “KVKK Başvuru Formu” doldurarak elden veya posta yolu ile veya Hastanemiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden deva@devahastanesi.com adresine ya da deva.hastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.

Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden başvuruyorsanız kullandığınız e-posta adresinin sistemlerimizde önceden kayıtlı olması, talebinizi belirli, açık ve anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No: 0294033862600014                        

Ticari Ünvan: Deva Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Bekirbey Mah.Tüfekçi Yusuf Bulvarı No:98 Şahinbey/Gaziantep

Telefon: +90 342 211 99 00

KEP Adresi: deva.hastanesi@hs03.kep.tr