KVKK / İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

1-Veri Sorumlusu Kimdir?

İşbu aydınlatma metni ile Deva Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (HASTANE) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla  (MERSİS No: 0294033862600014 ), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; tarafımızca toplanan, depolanan ve işlenen kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

2- Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi amaçlarla ve Hangi Hukuki nedene dayalı olarak İşliyoruz?

 • Hastane olarak, sizlerle çalışabilmemiz ve karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir. Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve saklamaktayız. Bu kapsam da iş sözleşmenizin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla Hastanemizin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, istihdamınıza bağlı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumları ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız da kişisel veri işlemesinin hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır.
 • Hastanemizin faaliyet gösterdiği iştigal konuları ve meşru menfaatleri, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim, ihlallerin önlenmesi, zafiyetlerin giderilmesi, genel ve siber güvenlik veya iş güvenliğinin sağlanması gibi nedenlerle veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. Ancak, bu durumda da sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemeye büyük bir özen göstermekteyiz.
 • İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu tarafınızdan aldığımız bilgilerden elde ediyoruz. Yine iş başvurunuz sırasında referans gösterdiğiniz gerçek kişiler veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ve Yasal Merciler tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşmaktadır.
 • İşlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, İş başvuru formlarınız ve referanslarınızda ilettiğiniz Kimlik ve iletişim bilgileriniz, kamera kayıtlarınız gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgileri “kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, fiziksel mekan güvenlik bilgileri, lokasyon bilgileri” olarak kategorize ediyoruz.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Hastanenin KVKK ya yönelik bir çok politika ve prosedüründe bu konuda açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, web sitemizde (www.devahastanesi.com) bulunan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metnimizi de inceleyebilirsiniz.
 • (A) Hastanemize yaptığınız iş başvurusu sırasında doldurduğunuz İş Başvuru Formu ve/veya teslim ettiğiniz Özgeçmişinizde yer alan Kimlik Veri Kategorinize ait Ad-Soyad ve İletişim veri kategorisine ilişkin GSM Numaranız ile E-Posta adresinizi İş Başvurunuzu gerçekleştirmek ve sizinle mülakat edebilmek amacıyla işlemek için ve Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hastanemizin meşru menfaatlerini yerine getirme hukuki sebepleriyle onayınızı talep ediyoruz.
 • (B) Hastanemize yaptığınız İş Başvurusunda bulunduğunuz ve iş görüşmesine geldiğiniz Yerleşkemizde iş sağlığı ve güvenliği, genel güvenlik, Siber Güvenlik amaçlarıyla kamera ile izleme faaliyeti, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ile Hastanemizin meşru menfaatleri hukuki sebebiyle Görsel ve İşitsel verilerinize ilişkin onayınızı talep ediyoruz.
 • (C) Hastanemize web sitemiz üzerinden doldurduğunuz İş Başvuru formu doğrultusunda girmiş olduğunuz Kimlik ve İletişim Verileri dışındaki Eğitim, İş deneyimi, Referanslar, Katıldığı Kurslar ve Programlar ile ilgili Verilerinizi İş Başvurunuzu değerlendirmek, Mülakatınızı gerçekleştirmek , Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hastanemizin meşru menfaatlerini yerine getirme hukuki sebepleriyle onayınızı talep ediyoruz.

 

3- Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar Kimlerdir, Nasıl Saklanmaktadır?

 • Kişisel Verileriniz, İş Başvurusu aşamasında ve Çalışan Adayı sıfatını taşıdığınız için hiçbir şekilde Hastanemiz dışında bir gerçek yada tüzel kişiyle paylaşılmamaktadır.
 • Kişisel verilerinizin her türlü işleme sürecinde, saklanma ve aktarımında gereken teknik ve idari tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklamakta ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri almaktayız. Hastanemizin Bilgi Güvenliği sağlanmış arşivi ile güvenlik önlemleri alınmış Sistem Odasında bilgileriniz saklanmaktadır.
 • Toplanan kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca saklanmaktadır. Bu süre, örneğin İş Başvuru bilgileriniz için genel olarak 2 yıldır. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen zaman aşımı süresince tutulmaktadır.

4.Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilmektedir. KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitelerinde bulunan “KVKK Başvuru Formu”nda belirtilen hususlara uygun bir şekilde doldurup, yine formda belirtilen yöntemlerden birisini seçerek gönderebilirsiniz.